Obchodné podmienky internetového obchodu SHOPLINE.SK

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  • Nákup v internetovom obchode Shopline.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.
  • Predávajúci: spoločnosť TAURI, s.r.o. so sídlom Boženy Nemcovej 27, 977 01 Brezno, IČO – 36644650, IČ DPH – SK2022117944. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 11169/S, oddiel: Sro.
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Shopline.sk.
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Shopline.sk.
  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese objednavky@shopline.sk ).
  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky.
  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
  • Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné telefonicky, alebo mailom, po celú dobu vybavovania objednávky, pokiaľ však nie je už tovar vyexpedovaný
  • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo a email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
  • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ .
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:Pred prevzatím tovaru:
   • bankovým prevodom
   • TatraPay

   Pri prevzatí tovaru:

   • kuriérnou dobierkou
   • osobne
  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Shopline.sk.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 4. DODACIE PODMIENKY

  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérnou službou alebo osobne).
  • Tovar ktorý je dostupný skladom, bude odoslaný kupujúcemu do dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do dvoch pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
  • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu, maximálne do 15 pracovných dní.
  • Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.
  • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
  • 4,99 € pri platbe na dobierku a zaslaní kuriérnou službou
  • 3,99 € pri platbe vopred (platba prevodom, TatraPay) a zaslaní kuriérnou službou
 5. VÝMENA / VRÁTENIE TOVARU
  • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Tovar musí byť schopný ďalšieho predaja: nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, zo štítkom, faktúrou.
  • Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
  • Najneskôr do 15 dní od dodržania tovaru, bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.
  • Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme.
  • Pre urýchlenie vrátenia tovaru vyplňte prosím tento “formulár”,
 6. REKLAMÁCIE A SERVIS
  • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je potrebné vyplniť “reklamačný formulár”, následne po vyplnení tovar zaslať na našu adresu, spolu s kópiou daňového dokladu(faktúry), na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
  • Pre bezproblémové začatie reklamačného procesu je potrebné k reklamovanému výrobku priložiť kópiu faktúry resp. pokladničného bloku,ktorý je dokladom začiatku užívania- teda začiatkom plynutia záručnej doby.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v originálnom obale, krabica nemusí byť súčasťou.
  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
  • Reklamácie vybavujeme podľa Občianského zákonníka (ďalej len OZ – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z.
  • Predtým ako tovar zašlete na reklamáciu je dobré si prečítať “Návod na používanie, údržbu a ošetrovanie výrobku
 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A GDPR
  • sme internetový eshop ktorý prevádzkuje predaj športového oblečenia a obuvi.
  • poverený zamestnanec zodpovedný za správu osobných údajov vo firme (DPO, Data Protection Officer) : Pavol Ťažký – konateľ firmy
  • osobné údaje ktoré spracúvame : meno a priezvisko, adresa, mesto, psč, emailová adresa, telefónne číslo, cookies
  • Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Spracúvame len osobné údaje potrebné pre vybavenie vašej objednávky, dovoľuje nám to GDPR európske nariadenie č. 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. § 13 odsek 1 písmeno b, o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu.
  • osobné údaje v účtovníctve archivujeme 10 rokov, pre daňový úrad podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
  • Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám – sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Tauri s.r.o. ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru.
  • v prípade žiadosti máte právo o prístup k vašim osobným údajom(tzv výpis), aktualizáciu alebo vymazanie svojich osobných údajov(ktoré nebudú v rozpore s inými zákonmi/nariadeniami). Na tzv. výpis vašich osobných údajov máte bezplatný nárok 1x ročne, ostatné môžu byť spoplatnené.